MAI: Raport Integral despre alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul naţional din 26 mai 2019

Analiza activităţilor desfăşurate de către Ministerul Afacerilor Interne cu ocazia alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi referendumul naţional din data de 26 mai 2019, informeazã Ministerul Afacerilor Interne.
I. ACTIVITĂȚI PRIVIND BUNA DESFĂȘURARE A PROCESELOR ELECTORALE
Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se organizează în temeiul prevederilor Legii nr. 33/2007 . În conformitate cu dispozițiile art. 10 alin. (1) din legea susmenționată, ziua de referinţă este duminica, iar aducerea la cunoștința publică a acesteia se face cu cel puțin 90 de zile înainte, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind stabilirea zilei de referință. 
De asemenea, alin. (2) al aceluiași articol prevede că ziua de referinţă este stabilită în cadrul perioadei hotărâte în acest scop de Consiliul Uniunii Europene.
Potrivit Deciziei (UE, Euratom) 2018/767 a Consiliului din 22 mai 2018 , s-a stabilit ca alegerile membrilor în Parlamentul European din anul 2019 să se desfășoare între 23 și 26 mai.
În acest context, ziua de referință pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019 a fost stabilită pentru data de 26 mai 2019. 
Având în vedere necesitatea consolidării evoluției pozitive a sistemului electoral românesc prin corelarea cadrului legislativ privind alegerile prezidențiale și europarlamentare cu cel al alegerilor parlamentare, Parlamentul României a adoptat la data de 19 decembrie 2018, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală. 
Proiectul susmenţionat a fost transmis de Parlament spre promulgare Președintelui României în data de 29 decembrie 2018. Proiectul a fost contestat la Curtea Constituţională de către Președintele României, sesizarea de neconstituţionalitate fiind dezbătută la data de 6 martie 2019, ulterior declanşării perioadei electorale, care potrivit cadrului legal actual trebuia să înceapă în data de 26 februarie 2019. 
În vederea asigurării desfășurării democratice și eficiente a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2019, și în vederea asigurării măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a acestor alegeri, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă au elaborat un proiect de ordonanță de urgență (O.u.G. nr. 6/2019, publicat în Monitorul Oficial al României în data de 18 februarie 2019).
Precizez că măsurile care au fost propuse prin actul normativ nu au fost de natură a afecta drepturile electorale, în înțelesul stabilit de jurisprudența Curții Constituționale a României , respectiv de Codul de bune practici în materie electorală, și nici nu au îngreunat organizarea și desfășurarea alegerilor.
Prin O.u.G. nr. 6/2019 au fost propuse ca soluții principale:
- asigurarea de către Autoritatea Electorală Permanentă cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a aplicaţiei, echipamentelor şi/sau serviciilor informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și pentru repartizarea mandatelor;
- asigurarea de către Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale, precum și funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019; 
- asigurarea de către operatorii de calculator a înregistrării video-audio neîntreruptă a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor.
Totodată, potrivit prevederilor legale, au fost elaborate de către Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne proiectele de hotărâri care au fost aprobate în Ședințele Executivului : 
Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 98/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 99/2019 privind aprobarea modelului buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 102/2019 privind modelul, dimensiunile, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
Hotărârea Guvernului nr. 103/2019 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale şi a modelului ștampilei cu menţiunea "VOTAT", care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
Responsabilităţile instituţiilor administraţiei publice centrale au fost nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 , stabilindu-se totodată ca, pentru coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislaţia în vigoare, să fie constituită Comisia Tehnică Centrală pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, din reprezentanţi ai ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. 
Astfel, a fost emis Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 23 din 5 martie 2019 privind constituirea comisiei susmenționate. 
Comisia tehnică centrală a informat săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii acţiunilor privind pregătirea şi organizarea scrutinului [art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 101/2019]. 
Ministerul Afacerilor Interne a urmărit pe durata întregii perioade electorale, ca toate instituțiile prefectului să monitorizeze/realizeze acţiunile din Programul calendaristic la termenele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019. 
În perioada electorală, prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului şi instituţiile prefectului au îndeplinit o serie de atribuţii importante, după cum urmează:
- prefecţii, împreună cu preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, au asigurat sediile şi dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale judeţene şi ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
- prefecţii, împreună că structurile Ministerului Afacerilor Interne au asigurat menţinerea ordinii publice la secţiile de votare, în ziua votării, precum şi în zilele care premerg şi succed acestei zile; 
- instituţiile prefectului au asigurat confecţionarea ştampilelor birourilor electorale judeţene, dimensiunea acestora urmând să asigure ca toate datele înscrise să fie lizibile, conform modelului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 103/2019;
- instituţiile prefectului au asigurat confecţionarea ştampilelor birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
- instituţiile prefectului au asigurat transportul, amabalarea şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea proceselor electorale.
Ulterior începerii perioadei electorale aferente alegerilor europarlamentare și având în vedere sarcinile care au revenit în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu dispozițiile legale:
- au fost instituite măsuri specifice de protecție la sediul Biroului Electoral Central, începând cu data de 1 martie 2019, prin punerea în aplicare a prevederilor Dispoziției secretarului de stat nr. I/1462/28.02.2019;
- a fost asigurat, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, personalul tehnic auxiliar necesar desfășurării activității Biroului Electoral Central;
- au fost asigurate mijloacele de transport necesare desfășurării activității Biroului Electoral Central;
- au fost asigurate ștampilele Biroului Electoral Central.
În data de 2 aprilie 2019, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc prima ședință a Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European.
În cadrul ședinței au fost discutate responsabilitățile și sarcinile care revin tuturor instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea alegerilor, fiind accentuată necesitatea unei bune colaborări, în vederea identificării și remedierii la timp a oricărei disfuncționalități.
În data de 4 aprilie 2019, Preşedintele României a declanșat procedura de organizare a unui referendum naţional în data de 26 mai 2019, simultan cu data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, prin anunțarea publică a acestuia și transmiterea către Parlamentul României a unei scrisori cu privire la organizarea unui referendum naţional referitor la interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție, precum și la interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare corelată cu dreptul altor autorități constituționale de a sesiza direct Curtea Constituțională cu privire la ordonanțe. 
În data de 25 aprilie 2019, Președintele României a emis Decretul nr. 420 pentru organizarea unui referendum naţional în data de 26 mai 2019.
În vederea desfășurării simultane a celor 2 procese electorale, Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Interne au elaborat proiectul de ordonanță de urgență prin care au fost stabilite o serie de măsuri care au vizat:
- clarificări legislative cu privire la aplicabilitatea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019;
- clarificări legislative suplimentare referitoare la listele electorale, urnele de vot, ștampilele cu mențiunea „Votat” şi timbrele autocolante, legea neprevăzând în mod expres că se utilizează liste electorale şi urne de vot separate, că se folosesc aceleaşi ştampile cu menţiunea „VOTAT” şi aceleaşi timbre autocolante;
- faptul că organismele electorale constituite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019 vor avea atribuții suplimentare privind organizarea și desfășurarea referendumului național;
- cele două procese electorale se vor desfășura în aceleași secții de votare stabilite pentru alegerile europarlamentare. 
Concomitent cu elaborarea proiectului de act normativ susmenționat, în data de 25 aprilie 2019, urmare a verificării secțiilor de votare, a logisticii electorale disponibile și a avizelor conforme pentru întocmirea documentației privind solicitarea avizului conform pentru modificarea delimitării, schimbarea sediului și înființarea sau desființarea unor secții de votare, conform prevederilor din Programul calendaristic, Autoritatea Electorală Permanentă a adus la cunoştinţă publică numărul secțiilor de votare, organizate la nivel național pentru alegerile europarlamentare, respectiv 18.730, cu peste 100 mai multe decât la alegerile parlamentare din 2016, când au fost organizate 18.626 de secții de votare.
Menționăm că numărul secțiilor de votare a fost stabilit conform art. 20 din Legea 208/2015 conform căruia “delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora se actualizează de către primari, prin dispoziție, numai cu avizul conform al Autorității Electorale Permenente”
Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 143/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 2 mai 2019, prevederile art. I pct. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2018 au fost declarate neconstituționale. 
În acest context, în cadrul proiectului de ordonanță s-a revenit la formula potrivit căreia în tot cuprinsul anexelor nr. 2-6 din Legea nr. 3/2000, sintagma „Numărul participanților trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din adiționarea cifrelor de la pct. 5, 6 și 7”.
În acest context, a fost aprobată O.u.G. nr. 29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 358 din 8 mai 2019.
Ulterior, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 278/2019, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 362 din 9 mai 2019 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2019 pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, prin care au fost propuse o serie de măsuri, respectiv:
- acţiunile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 să se realizeze potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2019;
- stabilirea modelelor buletinelor de vot;
- stabilirea modelelor listelor electorale suplimentare folosite în țară, respectiv în străinătate și al extrasului de pe lista electorală suplimentară;
- personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 să asigure şi efectuarea operaţiunilor tehnice necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului naţional din data de 26 mai 2019;
- tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019 să se asigure prin direcţiile teritoriale de statistică şi/sau prin Institutul Naţional de Statistică, conform modelelor aprobate prin Legea nr. 3/2000;
- primarii să întocmească şi să tipărească listele electorale permanente şi să asigure urnele de vot pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019;
- coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de lege pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 26 mai 2019 se vor realiza de către comisiile tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 101/2019 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.
A fost întocmit și transmis instituțiilor prefectului de către Ministerul Afacerilor Interne a graficului de distribuire materialelor electorale necesare desfășurării proceselor electorale (buletinelor de vot, ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, timbre autocolante). 
În acest sens, în perioada 17 – 19 mai 2019, instituțiile prefectului au preluat materialele susmenționate care au fost depozitate în spațiile puse la dispoziție de aceste instituții fiind dispuse măsuri pentru asigurarea pazei acestora.
Ulterior, materialele electorale necesare desfășurării proceselor electorale au fost predate președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare. 
În săptămâna premergătoare desfășurării celor două procese electorale, respectiv în data de 23 mai 2019, a fost organizată o nouă ședință a Comisiei Tehnice Centrale. Cu această ocazie a fost trecut în revistă stadiul îndeplinirii sarcinilor care revin fiecărei instituții și au fost puse la punct ultimele detalii organizatorice.
În cadrul ședinței a fost făcut un apel ferm la toți participanții la aceste procese electorale - cei implicați în organizarea și desfășurarea alegerilor, competitorii electorali și alegători - să dea dovadă de corectitudine și de bună credință.
Totodată, a fost subliniat faptul că efectivele Ministerului Afacerilor Interne nu au atribuții cu privire la operațiunile de votare sau la ceea ce se întâmplă în secțiile de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de vot este responsabil de măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate solicita sprijinul efectivelor Ministerului Afacerilor Interne, care intră în secție numai la solicitarea expresă a acestuia. 
În preziua votului, Ministerul Afacerilor Interne a sesizat Biroul Electoral Central cu privire la anumite situații care ar putea apărea pe parcursul desfășurării votului și care impun un mod unitar de consemnare în procesele verbale privind rezultatele votării. 
Este vorba de părăsirea localului de vot cu buletinul de vot, lăsarea buletinului de vot în cabina sau neintroducerea de către alegatori în urnele de vot a buletinelor de vot primite. Acest tip de acțiuni care constituie încălcări ale legii ar fi putut afecta cheile de control utilizate pentru înregistrarea proceselor verbale privind rezultatele votării, sens în care Ministerul Afacerilor Interne a solicitat Biroului Electoral Central să analizeze și să stabilească o procedură unitară de urmat. 
Prin răspunsul comunicat Ministerului Afacerilor Interne, Biroul Electoral Central nu a apreciat necesară adoptarea unei circulare în sensul aspectelor sesizate.
În ziua votului, o anumită particularitate s-a sesizat în legătură cu semnalările primite la Ministerul Afacerilor Interne din Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Astfel, în primele 5 ore de la începerea procesului de votare, au fost înregistrate peste 570 de semnalări referitoare la posibile situații de vot multiplu. Conform prevederilor legale, aceste semnalări ajung la instituția noastră, întrucât ele apar ca posibile fapte penale. 
În urma verificărilor punctuale, la fața locului, un număr semnificativ din aceste semnalări nu s-au confirmat, restul fiind în cercetare, sens în care se evidențiază posibile erori în operarea tabletelor din secțiile de votare de către operatorii acestora. 
Tipul acesta de situații s-au multiplicat pe parcursul zilei de votare, ajungându-se ca la finalul votului să fie înregistrate 9.282 de semnalări privind posibile cazuri de vot multiplu, iar din cele peste 2.600 de cazuri verificate, au fost infirmate deja peste 1.600. 
Toate sesizările primite au fost date Poliției și sunt încă în proces de verificare.
Pe acest fond, Ministerul Afacerilor Interne a transmis către Serviciului de Telecomunicații Speciale o corespondență în care sesizează această situație de fapt, inclusiv posibilitatea înregistrării unor erori asupra modului cum sunt selectate și opțiunile de vot ale alegătorilor - pentru unul sau ambele procese electorale. 
Totodată, instituția noastră a solicitat Serviciului de Telecomunicații Speciale să revină și să atenționeze operatorii din secții asupra respectării procedurii de utilizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, deoarece astfel de situații pot genera percepții false fie asupra corectitudinii procesului de votare, dar mai ales asupra prezenței generate de aplicație și prezentată public pentru cele două scrutine electorale.
Tot pe parcursul desfășurării proceselor electorale au existat cazuri în unele secții de votare unde s-au epuizat buletinele de vot. În acest caz, președintele secției de vot a semnalat acest fapt către Birourile Electorale Judeţene/Birourile Electorale de Sector, iar acestea au solicitat redistribuirea de buletine de vot de la alte secții de votare ce au fost transportate în condiții legale prin grija Prefecților.
II. ACTIVITĂȚI ÎN PLANUL ASIGURĂRII SIGURANȚEI PROCESULUI ELECTORAL
Procesul de planificare / organizare a misiunilor 
În vederea derulării într-o concepție unitară a activităților circumscrise procesului electoral, la nivelul M.A.I. a fost aprobat Planul general de măsuri privind aplicarea măsurilor din competența structurilor MAI, în contextul desfășurării procesului electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European (PGM). 
Documentul prevede responsabilitățile tuturor structurilor implicate, misiunile și activitățile desfășurate, modalitățile concrete de cooperare, raportare și coordonare a misiunilor. De asemenea, stabilește o serie de paliere de intervenție pentru gestionarea problematicii de referință, la nivelul județelor, al inspectoratelor generale, respectiv al Aparatului Central al MAI.
Pe timpul campaniei electorale și în ziua alegerilor, toate evenimentele specifice acestei perioade au fost gestionate la nivelul structurilor competente teritorial, fără a fi necesară intervenția de la nivelul conducerii MAI.
În conformitate cu prevederile PGM, inspectoratele generale/similare, cu responsabilități în desfășurarea procesului electoral, au elaborat propriile Planuri de Măsuri, contextualizate organizării procesului electoral, asigurându-se astfel completarea cadrului dispozițional pentru menținerea, asigurarea și, după caz, restabilirea ordinii publice pe timpul perioadei electorale și în ziua votării, protecția sediilor birourilor electorale, central și teritoriale, asigurarea securității buletinelor de vot și a tuturor celorlalte materiale și înscrisuri gestionate în cadrul procesului de vot, precum și asigurarea măsurilor de prevenire și intervenție în situații de urgență.
Ulterior anunțului de organizare a referendumului național, în aceeași zi s-au dispus măsuri astfel încât prevederile PGM să fie aplicabile și acestui procesului electoral.
Contextualizat competențelor M.A.I., s-a elaborat și transmis, structurilor responsabile, în vederea prelucrării cu personalul participant la misiune:
Ghidul legislativ pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European;
Precizări legislative privind referendumul național din data de 26 mai 2019
Coordonarea activităților la nivel central/teritorial
La nivel central, pentru asigurarea sprijinului conducerii ministerului, a funcționat Grupa de coordonare „Alegeri Europarlamentare 2019”, formată din reprezentanți cu funcții de decizie din cadrul structurilor Aparatului Central, respectiv din cadrul structurilor MAI cu responsabilități în desfășurarea procesului electoral. 
La nivel teritorial, în vederea asigurării caracterului unitar și complementar al măsurilor dispuse pentru menținerea ordinii publice, monitorizarea, centralizarea și comunicarea integrată a datelor de interes operativ referitoare la evenimentele și misiunile din competență, s-a constituit Grupa MAI – Alegeri Parlament European 2019 (la nivelul județelor/municipiului București).
La nivelul MAI au fost organizate ședințe de lucru, inclusiv în format videoconferință, reprezentative fiind cele desfășurate în contextul debutului campaniei electorale și în ultima zi a acesteia, având ca obiectiv principal instruirea efectivelor angrenate în misiunile planificate în ziua scrutinului electoral.
Totodată, în ziua votului au fost organizate două videoconferințe pentru relaționarea cu structurile teritoriale, în scopul verificării modului de adoptare a măsurilor din competență, astfel cum sunt prevăzute de actele normative în vigoare și de cadrul dispozițional intern elaborat la nivelul MAI.
Identificarea amenințărilor și vulnerabilităților privind procesul electoral
La nivelul M.A.I. au fost derulate, cu implicarea tuturor structurilor cu competențe în planul ordinii și siguranței publice, activități pentru identificarea amenințărilor și vulnerabilităților cu privire la principalele riscuri la adresa ordinii publice, în contextul procesului electoral. Documentul de analiză a fost transmis structurilor M.A.I. cu responsabilități, în vederea exploatării și aplicării de măsuri în vederea diminuării riscurilor preliminate. 
În cadrul materialului s-a realizat o evaluare a riscurilor generale prin estimarea probabilității de apariție și a impactului acestora, precum și o prezentare a riscurilor specifice pentru fiecare județ. 
Analiza datelor și informațiilor deținute, precum și evaluarea preliminară a situației operative, respectiv a evenimentelor derulate pe segmentul manifestărilor subscrise campaniei electorale, nu au relevat situații potențiale de risc major, cu incidență asupra climatului de ordine și siguranță publică. 
La nivelul M.A.I. au fost identificate unele aspecte, specifice domeniului ordinii și siguranței publice, pentru care a fost solicitată emiterea de precizări suplimentare din partea organismelor electorale competente, cu scopul de a asigura practici unitare la nivel teritorial și, implicit, buna desfășurare a procesului electoral. 
Principalele activități desfășurate și efective MAI implicate în gestionarea procesului de vot/ menținere și asigurare/ restabilire OP
Activitățile MAI pentru asigurarea protecției şi ordinii publice au debutat începând cu data de 01.03.2019, când au fost au fost instituite astfel de măsuri la sediul Biroului Electoral Central din municipiul București și sediile birourilor electorale județene, respectiv de la nivelul sectoarelor municipiului București, inclusiv al Biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.
Referitor la Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, la nivelul MAI au fost dispuse măsurile necesare pentru protecția acestuia, asigurarea securității transportului buletinelor de vot şi al celorlalte materiale necesare votării, adoptarea măsurilor de ordine publică, prevenire/stingere incendii și evacuare în situații de urgență.
Pe timpul tipăririi/confecționării, transportului şi depozitării acestora, MAI a asigurat securitatea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
Începând cu data de 12.04.2019, structurile de specialitate ale MAI a desfășurat Campania de Informare, prevenire și conștientizare a cetățenilor privind respectarea legislației electorale. 
La nivel național, structurile M.A.I. au asigurat protecția la 18.730 secții de votare, cu peste 100 de secții mai mult față de alegerile parlamentare organizate în anul 2016. 
În acest context, pentru asigurarea protecției secțiilor de votare, în intervalul 25.05.2019, ora 18.00-26.05.2019, ora 22.00, au fost implicate 37.245 cadre M.A.I., iar în ziua scrutinului electoral au fost planificate, suplimentar, 8.603 efective pentru menținerea/ asigurarea ordinii publice în localități.
Misiunile efectivelor MAI au continuat și ulterior zilei votului, pentru asigurarea pazei transporturilor proceselor verbale/dosarelor întocmite de birourile electorale, astfel că la data de 30.05 a.c. încă se acționează pentru asigurarea securității documentelor rezultate în urma procesului electoral.
Monitorizarea misiunilor și activităților circumscrise procesului electoral
În vederea cunoașterii permanente a situației operative și informării conducerii ministerului, a fost actualizat cadrul dispozițional pentru implementarea tuturor incidentelor/evenimentelor/ aspectelor de interes operativ, în dinamică, în mod corect și complet, în sistemul informatic utilizat la nivelul MAI încă din anul 2013.
Datele colectate au relevat înregistrarea, pe perioada campaniei electorale, a unui număr de 328 sesizări privind evenimente electorale, cu 7,6% mai puține față de alegerile parlamentare 2016 (-27). 
Faptele sesizate s-au caracterizat printr-un grad de pericol social mai redus, comparativ cu campania premergătoare alegerilor parlamentare din anul 2016, în contextul în care au vizat un număr semnificativ mai mic de infracțiuni (-72,1%), respectiv 12 fapte de natură penală, pentru care se efectuează cercetări față de 7 persoane. 
Concomitent, a fost constatată săvârșirea a 143 fapte de natură contravențională, pentru care au fost aplicate 21 amenzi contravenționale în valoare totală de 19.800 lei și 122 avertismente. Comparativ cu campania alegerilor parlamentare din anul 2016, se constată scăderea numărului de sancțiuni contravenționale aplicate cu 42,1% (-104), respectiv a valorii amenzilor aplicate cu 86,6% (-127.650 lei).
În ceea ce privește ziua alegerilor, la încheierea procesului de votare erau sesizate 406 incidente electorale, cu 14,16% mai puține față de ziua alegerilor parlamentare din anul 2016 (-67). Dintre acestea, 86 au vizat infracțiuni, cu 17,3% mai puține, pentru care sunt cercetate 37 persoane. Totodată, au fost aplicate 46 sancțiuni contravenționale, din care 15 amenzi cu o valoare de 7.600 lei, față de 64 sancțiuni contravenționale, din care 29 amenzi cu o valoare de 26.100 lei. 
În acest context, se constată faptul că măsurile de adaptare a dispozitivului de siguranță publică, dispuse în concordanță cu situația operativă, au avut un rol semnificativ atât în prevenirea comiterii de fapte antisociale cu grad de pericol social mai ridicat, cât și în identificarea autorilor într-un timp cât mai scurt. Intervențiile forțelor de ordine s-au efectuat cu celeritate și s-au caracterizat prin profesionalism și eficiență, fără a afecta modul de desfășurare a procesului electoral. 
Concluzii
1. M.A.I. a desfășurat, potrivit competențelor legale, activități pentru asigurarea derulării procesului electoral în condiții de normalitate publică, atât în plan organizatoric, al coordonării activităților, asigurării resurselor umane, financiare și logistice, precum și în plan acțional pentru asigurarea/menținerea ordinii publice.
2. Structurile M.A.I. au asigurat, prin modul de dispunere și intervenție, derularea întregului proces electoral într-un climat de siguranță ridicat, fără înregistrarea de disfuncționalități sau sincope majore, în condițiile unei participări ridicate a persoanelor cu drept de vot, de aproximativ 50% la alegerile europarlamentare, respectiv de peste 41% la referendum. În acest fel, a fost garantată îndeplinirea obiectivului asumat de Guvernul României privind desfășurarea în condiții de transparență și corectitudine.
3. Pe parcursul acestui proces electoral a funcționat Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi prevenire a votului multiplu, gestionat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care a înregistrat în ziua scrutinului 9.282 semnalări privind posibile incidente electorale specifice. Toate aceste semnalări au fost și sunt în continuare verificate de către Poliție. Din verificarea a peste 2.600 de cazuri semnalate, până în prezent au fost infirmate peste 1.600 de cazuri.
4. În urma verificărilor efectuate de structurile specializate ale M.A.I. în ziua votului a rezultat că în 31 de situații sunt suspiciuni cu privire la comiterea unor fapte de natură penală în ce privește frauda la vot, din care:
- fapta de a vota fără drept – 18 evenimente;
- fapta de a vota de două sau mai multe ori – 13 evenimente.
5. Apreciem că, procedura de vot a fost îngreunată de organizarea simultană a celor două procese electorale și de funcționarea deficitară a SIMPV concretizată în timpii ridicați necesari validării CI-urilor, slaba instruire a operatorilor de tablete din secțiile de votare și multitudinea de semnale eronate privind posibile cazuri de vot multiplu.
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE
Carmen DAN
 
Postat la ora 18:55, luni, 10 iunie 2019
Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne