8 noiembrie: Soborul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri este sărbătoarea pe care Biserica Ortodoxă o dedică îngerilor la 8 noiembrie, informează AGERPRES.
Inițial cultul îngerilor era asimilat credințelor păgâne și eretice, acești fiind cinstiți împreună cu soarele, luna și stelele, despre care se credea că au suflet viu. Erau, în vremea Sfinților Apostoli, eretici care se lăudau cu mândrie că urmează îngerilor prin înfrânare și prin viața lor cea curată și învățau a se da aceeași închinăciune îngerilor ca și lui Dumnezeu. De asemenea, existau alții care considerau că îngerii sunt mai presus de Hristos.
Biserica creștină a înlăturat o astfel de credință rătăcită a închinării la îngeri, instituind dreapta credință și vrednica cinstire a sfinților îngeri, ca unor slujitori ai lui Dumnezeu și păzitori ai neamului omenesc. Astfel chiar și în locurile unde astfel de erezii erau destul de puternice a început a se săvârși cu dreaptă mărire prăznuirea soborului îngeresc, zidindu-se biserici mari în numele Sfântului Arhanghel Mihail, căpetenia îngerilor. 
Prăznuirea Soborului Sfinților Îngeri s-a ales în a opta zi a lunii noiembrie, care este a noua după luna martie — ce este întâia de la zidirea lumii — spre închipuirea numărului cetelor îngerești, în număr de nouă, pe care le-a numărat Sfântul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Ultima dintre acestea este treapta Începătoriilor, Arhanghelilor și Îngerilor, care, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este ierarhia cea mai de jos și mai aproape de noi.
Dintre aceștia, primii se numesc Începătorii pentru că sunt mai mari peste îngerii cei mai de jos, rânduindu-i spre împlinirea dumnezeieștilor porunci. Lor le este încredințată îndreptarea a toată lumea și păzirea împărățiilor și a domniilor, a neamurilor și a limbilor. Fiecare împărăție, neam și limbă are păzitorul și îndreptătorul ei, un înger din această ceată cerească.
Arhangheli se numesc cei mari și vestitori de bine, cei care descoperă cunoștința voii lui Dumnezeu și înțelegerile pe care le primesc ei de la cetele cele mai de sus, pentru ca să vestească îngerilor celor mai de jos și printr-înșii oamenilor. 
Voievozii tuturor acestor trei cete mai de jos, după Sfântul Maxim Mărturisitorul, sunt Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, rânduiți de Dumnezeu ca niște credincioși slujitori ai Lui.
Sfinții Arhangheli, în vremea căderii satanei (Luceafărul ce a căzut din pricina mândriei) împreună cu cei care l-au urmat în răzvrătirea lui, au adunat aceste trei cete și oști îngerești și Arhanghelul Mihail a strigat cu glas mare: "Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi și să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiți și cum se împărtășeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor și din înălțime au fost aruncați jos, în adânc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineața și s-a sfărâmat pe pământ".
Astfel grăind Arhanghelul Mihail către tot soborul îngeresc, a început cel ce stătea la locul cel dintâi, în prima ceată, împreună cu toate cetele cerești, a slăvi pe Sfânta cea de o ființă și nedespărțită Treime, pe Unul Dumnezeu, cântând: Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Ta!
Această conglăsuire a sfinților îngeri s-a numit sobor îngeresc, adică luare aminte, o cugetare, o glăsuire, o unire; căci împreună și cu un glas slăvesc pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Sfânta Treime. (Viețile Sfinților)
Sfântul Arhanghel Mihail este denumit în cântările Bisericii Ortodoxe "Mare Voievod" sau "Arhistrateg al puterilor cerești". El este înfățișat în iconografia bisericească în chip de oștean purtând o sabie de foc, semn că el vestește dreptatea Lui Dumnezeu și apără pe credincioși. De multe ori este înfățișat călcându-l în picioare pe diavol, reprezentat în chipul unui dragon.
În Vechiul Testament, Sfântul Arhanghel Mihail s-a arătat lui Iosua Navi și profetului Daniel. Sfinții Părinți ai Bisericii spun că Sfântul Arhanghel Mihail a mers înaintea evreilor în timpul exodului din Egipt, el i-a păzit pe cei trei tineri evrei aruncați în cuptorul de foc pentru că nu au vrut să se închine idolilor și tot el s-a certat cu diavolul pentru trupul lui Moise.
Sfântul Arhanghel Gavriil este binevestitorul Nașterii Domnului și al Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Tot Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit nașterea Fecioarei Maria. El a hrănit-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. În Minei se precizează că există mărturii cum că Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a prăvălit piatra de la ușa mormântului Mântuitorului și a șezut deasupra ei.
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt îngerii cei mai cunoscuți nouă și apar foarte des în textele Sfintei Scripturi. De aceea, trebuie să ne rugăm să ne fie alături în cele ce ne sunt de folos, căci Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu toate cetele îngerești sunt apărători ai noștri.